Sabah Namazı Tesbihatı

Sabah Namazı Tesbihatı

Sabah Namazı Tesbihatı; Sabahın Namazının Farzı Kılınıp Selâm Verdikten sonra;

"Allahumme entesselâmu ve minkesselâm, tebârekte yâ zelcelâli velikram” denir ve ‘’Salaten Tüncina’’ duası okunur:

SALÂTEN TÜNCÎNÂ DUÂSI

“Allahumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.

Salâten tuncina biha min cemîil ahvâli vel âfât, ve takdilena biha cemîel hâcat, ve tutahhirunâ biha min cemîis seyyiât, ve terfeuna biha indeke âledderecât, ve tubelliğuna biha aksel ğâyat, min cemiil hayrat fil hayati ve bâdel memat, birahmetika yâ erhamerrahimin, bi hurmeti Habibike yâ erhamerrahimin, bi hurmeti cemiil enbiya-i vel evliya-i pîri pîran, pîri âzam ya Erhamerrahimin âmin, ve selâmun âlel murselin velhamdulillahi rabbil âlemin.’’ Denilir ve eller yüze sürülür.

Tesbihâta devam edilir: 1 Defa olmak üzere;

“Allahumme innâ nukaddimu ileyke beyne yedey kulli nefesin ve lemhetin ve lehzetin ve tarfetin yetrifu bihâ ehlu’s-semâvâti ve ehlu’l-aradî-ne şehâdeten: Eşhedu enlâilahe illellah, ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve resuluhu.”okunur.

Cümle-i Tevhid 10 defa okunur.

“Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Vehuve hayyullezî lâyemut, biyedihil hayr ve huve alâ kulli şey’in kadîr.’’9 defa okunduktan sonra onuncu okunuşunda ve ileyhi’l-mesîr” eklenir.

İstiâze duâları okunur (Eller avuç içi yere bakar şekilde kaldırılır.

)

Allahumme ecirnâ mine’n-nâr. 3, 5 veya 7 defa okunur.

Allahumme ecirnâ min kulli nâr.

Allahumme ecirnâ min fitneti’d-dînîyyeti ve’d-dünyeviye.

Allahumme ecirnâ min fitneti âhiri’z-zaman.

Allahumme ecirnâ min fitneti’l-Mesîhi’d-Deccâli ve’s-Sufyan.

Allahumme ecirnâ mine’d-dalâlâti ve’l-bidiyyâti ve’l-beliyyât.

Allahumme ecirnâ min şerri’n-nefsi’l-emmâreh.

Allahumme ecirnâ min şurûri’n-nufûsi’l-emmârâti’l-firavniyyeh.

Allahumme ecirnâ min şerri’n-nisâ.

Allahumme ecirnâ min belâi’n-nisâ.

Allahumme ecirnâ min fitneti’n-nisâ.

Allahumme ecirnâ min azâbi’l-kabr.

Allahumme ecirnâ min azâbi yevmi’l-kıyâmeh.

Allahumme ecirnâ min azâbi Cehennem.

Allahumme ecirnâ min azâbi kahrik.

Allahumme ecirnâ min nâri kahrik

Allahumme ecirnâ min azâbi’l-kabri ve’n-nîrân.

Allahumme ecirnâ mine’r-riyâi ve’s-sum’ati ve’l-ucubi ve’l-fahr.

Allahumme ecirnâ min tecâvuzi’l-mulhidîn.

Allahumme ecirnâ min şerri’l-munâfıkîn.

Allahumme ecirnâ min fitneti’l-fâsıkîn.

Allahümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve talebete Resâili’n-Nûri’s-sâdıkîne fi hidmeti’l-Kur’âni ve’l-îmân. Ve ahbâbene’l-mu'minîne’l-muhlisîne ve akribâenâ ve ecdâdenâ mine’n-nâr.

Eller yukarı açılarak şu şekilde devam edilir;

Biafvike yâ Mucîr, bifadlike yâ Ğaffâr. Bi rahmetike yâ erhemerrahimin.

Allahümme edhilne’l-Cennete meâl ebrâr.

Allahümme’d-hilne’l-Cennete meâl ebrâr.

Allahümme edhilnâ ve edhil üstâzenâ ve meşâyîhine (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve talebete Resâili’n-Nûri’s-sadıkîne ve ihvânena ve ehavâtenâ ve akribâenâ ve ecdâdenâ ve ahbâbene’l-mu'minîne’l-muhlisîne fî hidmeti’l-îmâni ve’l-Kur’ân. El-Cennete meal ebrâr, bişefâat-i Nebiyyi-ke’l-Muhtâr ve âlihi’l-ethâr ve eshâbihi’l-ehyâr ve sellim mâdâme’l-leylu ve’n-nehâr. Âmin, ve selamun alel murselin velhamdu lillâhi Rabbi’l-Âlemîn. diyerek avuç içi yüze sürülür ve Tesbihata devam edilir.

“Subhânallahi velhamdulillâhi ve lâilâhe illallahu vallahu ekber, ve lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” diyerek ''Ayetü'l-Kürsi okunur.

''Bismillâhirrahmânirrahîm''

“Allahu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyul kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun velâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti vemâ fi’l-ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe, vesia kursiyyuhu’s-semâvâti ve’l-ard. Velâ yeuduhû hıfzuhumâ vehuve’l-âliyyu’l-azîm''

Subhanellah (33 kere)

Elhamdulillah (33 kere)

Allahuekber (33 kere)

“Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Vehuve hayyullezî lâyemut, biyedihil hayr ve huve alâ kulli şey’in kadîr ve ileyhi’l-mesîr” denilip duâ edilir.

Duâdan sonraki tesbihâta devam edilir:

Fağlem ennehû (1 kere)

Lâ ilâhe illallah (33 kere)

Muhammedu’r-resûlullahi sallallâhu teâlâ aleyhi vesellem. (1 kere)

Lâilâhe illallahu elmeliku’l-hakku’l-mubîn, Muhammedu’r-resûlullahi sâdıku’l-va'dil emîn. (10 defa )

Tesbihâttaki sâlât ü selâmlar okunur:

''Bismillâhirrahmânirrahîm'' diyerek;

İnnellahe ve melâiketehû yusellûne ale'n-nebiy. Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ.

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ.

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesirân kesîrâ.

Salli vesellim yâ Rabbi alâ habîbike Muhammedin ve alâ cemîi’l-enbiyâi ve’l evliya-i ve’l murselîn ve alâ âli kullin ve sahbi kullin ecmaîn. Âmin ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemin.

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Resûlallah.

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Habîballah.

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh.

''Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî biadedi evrakı’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtâr, vağfirlenâ verhamnâ veltufbinâ vebi üstâdinâ ve meşâyîhina (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve ihvânena vebi talebeti Resâili’n-Nûri’s-sadıkîne yâ ilâhenâ bikulli salâtin minhâ şehadeten.. eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Resûlullahi Sallallahu Aleyhi Tealâ Vesellem.''

DUÂ-İ TERCÜMÂN-I İSM-İ ÂZAM okunur:

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Subhâneke yâ Allah teâleyte yâ Rahmân ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Rahîm teâleyte yâ Kerîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Hamîd teâleyte yâ Hakîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Mecîd teâleyte yâ Melîk ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Kuddûs teâleyte yâ Selâm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Mu’min teâleyte yâ Muheymin ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Azîz teâleyte yâ Cebbâr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Mutekebbîr teâleyte yâ Hâlık ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Evvel teâleyte yâ Âhir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Zâhir teâleyte yâ Bâtın ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Bâri teâleyte yâ Musavvir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Tevvâb teâleyte yâ Vehhâb ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Bâis teâleyte yâ Vâris ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Kadîm teâleyte yâ Mukîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Ferd teâleyte yâ Vitr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Nûr teâleyte yâ Settâr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Celîl teâleyte yâ Cemîl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Kâhir teâleyte yâ Kâdir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Melîk teâleyte yâ Muktedir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Alîm teâleyte yâ Allâm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Azîm teâleyte yâ Ğafûr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Halîm teâleyte yâ Vedûd ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Şehîd teâleyte yâ Şâhid ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Kebîr teâleyte yâ Muteâl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Nûr teâleyte yâ Latıf ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Semi’ teâleyte yâ Kefîl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Karîb teâleyte yâ Basîr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Hak teâleyte yâ Mubîn ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Raûf teâleyte yâ Rahîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Tâhir teâleyte yâ Mutahhir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Mucemmil teâleyte yâ Mufaddıl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Muzhir teâleyte yâ Mun’im ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Deyyân teâleyte yâ Sultân ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Hannân teâleyte yâ Mennân ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Ehad teâleyte yâ Samed ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Hayy teâleyte yâ Kayyûm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Adl teâleyte yâ Hakem ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Subhâneke yâ Ferd teâleyte yâ Kuddûs ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

Celle celâluhu ve âmme nevâvuhû velâ ilâhe ğâyruh.

Avuç içi yukarı bakacak şekilde eller açılır;

''Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen teâleyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâzenâ ve meşâyîhena (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve ihvânenâ ve ehavâtenâ ve talebete Resâili’n-Nûri ve rufekâenâ ve akrebâena ahbâbene’l-mu’mînine’l-muhlisîne mine’n-nâr. (Avuç içleri aşağıya çevrilir.) Ve min kulli nâri vahfeznâ min şerri’n-nefsi ve’ş-şeytân ve min şerri’l-cinni ve’l-insân ve min şerri’l-bid’ati ve’d-dalâlâti ve’l-ilhâdi ve’t-tuğyân.'' Avuçlar tekrar yukarı doğru açılır.

''Biafvike yâ Mucîr, bifadlike yâ Gaffâr, birahmetike yâ Erhame’r-râhimîn.''

''Allahumme edhılne’l-Cennete meâal ebrâr, bişefâati nebiyyike’l-muhtâr ve âlihi-l ethâr, ve eshâbihi-l ahyâr, ve sellim mâdâme-l leylu vennehâr, Âmin, ve selâmun ale-l murselîn, ve-l hamdu lillâhi Rabbi’l-Âlemîn.''

Haşir Sûresi’nin 20-24. Âyetleri (Lâ Yestevî) okunur.

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Lâ yestevî eshâbu’n-nâri ve eshâbu’l-Cenneh. Eshâbu’l-Cenneti humu’l-fâizûn.

Lev enzelnâ hâze’l-Kur'âne alâ cebelilleraeytehû hâşian muteseddian min haşyetillah.

Ve tilke’l-emsâlu nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn.

Huvallâhullezi lâ ilâhe illâ hû. Âlimu'l-ğaybi veş-şehâdeh. Huver-rahmânur-rahîm.

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikul-kuddûsus-selâmul-mu'minul-muheyminul-azîzul-cebbârul-mutekebbir.

Subhânellâhi ammâ yuşrikûn. Huvallâhul-hâlikul-bâriul-musavviru lehul-esmâ-ul husnâ.

Yusebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-'azîzul-hakîm.

ESMÂ-UL HUSNÂ okunur;

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Huvellahullezî lâ ilâhe illâ hû;

Er-Rahmanü, Er-Rahîmü, El-Melikü, El-Kuddûsü, Celle Celâluhu

Es-Selâmu, El-Mu'minü, El-Muheyminü, El-Azîzü, El-Cebbâru, El-Mütekebbîru, Celle Celâluhu

El-Hâliku, El-Bâri'u, El-Musavviru, El-Ğaffâru, El-Kahhâru, El-Vehhâbu, Celle Celâluhu

Er-Rezzâku, El-Fettahu, El-Alîmu, El-Kâbizu, El-Bâsidu, El-Hâfidu, Celle Celâluhu

Er-Râfi'u, El-Mu'izzü, El-Müzillü, Es-Semi'ü, El-Basîru, El-Hakemu, Celle Celâluhu

El-Adlü, El-Latîfu, El-Habîru, El-Halîmu, El-Azîmu, El-ğafûru, Celle Celâluhu

Eş-Şekûru, El-Alîyyu, El-Kebîru, El-Hafîzu, El-Mukîtu, El-Hasîbu, Celle Celâluhu

El-Celîlu, El-Kerîmu, Er-Rakîbu, El-Mucîbu, El vâsi'u, El-Hakîmu, Celle Celâluhu

El-Vedûdü, El-Mecîdü, El-Bâ'isü, Eş-Şehîdü, El-Kakku, El-Vekîlu, Celle Celâluhu

El-Kaviyyu, El-Metînu, El-Veliyyu, El-Hamîdu, El-Muhsî, El-Mubdiu, Celle Celâluhu

El-Mu'idü, El-Muhyî, El-Mumîtu, El-Hayyu, El-Kayyumu, El-Vâcidu, Celle Celâluhu

El-Mâcidu, El-Vâhidu, El-Ehadü, Es-Samedü, El-Kâdirü, El-Muktediru, Celle Celâluhu

El-Mukaddimu, El-Muehhiru, El-Evvelu, El-Ahiru, Ez-zâhiru, El-Bâtinu, Celle Celâluhu

El-Vâli, El-Muteâli, El-Berru, Et-Tevvabu, El-muntekımu, El-A'fuvvu, Celle Celâluhu

Er-Ra'ufu, Malikül Mülki Zülcelâli Velikram, El-Muksidu, El-Câmiu, Celle Celâluhu

El-Ğâniyyu, El-Muğnî, El-Mâniu, Ez-Zaârru, En-nâfi'u, En-Nûru, Celle Celâluhu

El-Hâdi, El-Bedi'u, El-Bâkî, El-Vârisü, Er-Reşîdü, Es-Sebûru, Celle Celâluhu ve Amme Nevâlühû ve Lâ İlâhe Ğayrüh. Diyerek Sabah Namazı Tesbihatı bitirilir.

Sabah Namazı Tesbihatı Yorumları

şifre Kırmızı sayıyı girin

0 Yorum Yapılmış "Sabah Namazı Tesbihatı"
Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sabah Namazı
Sabah Namazı
Sabah Namazı; Sabah namazı toplam dört rekattır. 2 rekat sünnet, 2 rekat farz şeklinde kılınır. Sabah Namazının 2 Rekat Sünnetinin Kılınışı 1. Rekat İlk önce '' Niyet Ettim Allah Rızası için Sabah Namazının 2 Rekat Sünnetini Kılmaya'' diyere...
Sabah Namazın da Okunacak Dualar
Sabah Namazın da Okunacak Dualar
Sübhâneke: Sübhaneke Duası Arapaça Okunuşu Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayrük Namazlarda ayakta iken okunur. Okunduğu yerler: 1) Her namazın ilk rek'atinde iftitah tekbirinde...
Sabah Namazı Kaç Rekat
Sabah Namazı Kaç Rekat
Sabah Namazı Kaç Rekat? Sabah namazı 2'si sünnet, 2'si farz olmak üzere toplamda 4 rekat olan vakit namazıdır.Sabah Namazının 2 Rekat Sünnetinin Kılınışı1. RekatSabah namazına öncelikle niyet edilerek başlanır. '' Niyet Ettim Allah Rızası için Sabah ...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır
Sabah Namazı Nasıl Kılınır
Sabah namazı, 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olmak üzere toplam 4 rekat olan bir vakit namazıdır.Sabah Namazı Nasıl KılınırSabah Namazının Sünnetinin Kılınışı1. RekatNamaza öncelikli olarak '' Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünne...
Sabah Namazı Cemaatle Kılınışı
Sabah Namazı Cemaatle Kılınışı
Namazı cemaatle kılanlar şu şekilde hareket ederler: 1) Cemaatten her biri imama uymaya niyet eder, mesela; "Niyet ettim bugünkü sabah namazının farzını edaya, uydum şu imama" diye niyette bulunur. Sonra imam ellerini kaldırır ve açıktan "Allahu ek...
Namazı Bozan Durumlar
Namazı Bozan Durumlar
1- Konuşmak. 2- Kendisi işitecek kadar gülmek. 3- Bir farzı terk etmek. [Mesela rükuya varmadan secdeye gitmek] 4- Dünya işi için veya ağrı, üzüntü sebebi ile, yüksek sesle ağlamak. 5- Ah, of diye inlemek, uf diye sıkı...
Namazın Faziletleri
Namazın Faziletleri
Namaz ibadetlerin en faziletlisidir. Peygamber’imiz (sallallahü aleyhi vessellem) buyuruyor ki: “Hiç bir kula kıldığı iki rekat namaz için verilen izinden daha değerli bir bağış verilmiş değildir.” Tirmizi, 5/176; Ahmet b. Hanbel, el-müsned, 5/268...
Kabede Sabah Namazı
Kabede Sabah Namazı
Kabe' de Sabah Namazını aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz...
Namazı Terk Etmek
Namazı Terk Etmek
Bismillahirrahmanirrahim O rahman, O rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, âlemlerin rabbı olan Allah'adır. Salatü selam, peygamberlerin en şereflisi Efendimiz Hz. muhammed ve Onun âl ve ashabına olsun. Biliniz ki ey din kardeşlerim, Allah (c.c.) b...
Namaz İçin Yazılmış Kitaplar
Namaz İçin Yazılmış Kitaplar
Risale-i Nur’da Namaz ve Hikmetleri, Bediüzzaman Said Nursî Sabah Namazına Nasıl Kalkılır, Cemil Tokpınar Namaz: Bir Tevhid Eylemi, Abdullah Yıldız Namaz: Dirilişe Çağrı, Ahmed Bulut Niçin Namaz, Vehbi Karakaş Namaz Bilinci, Hasan Hafızoğlu Nam...
Sabah Namazının Fazileti
Sabah Namazının Fazileti
“Sabah namazının çok sevaplı bir ibadet olduğunu bildiğimiz için vaktinde kılmaya önem veriyoruz. Ancak bazen uykuya dalarak vaktinde kılamadığımız da oluyor. Güneşten sonraya kalan namazımızı nasıl kılacağız? Eda mı, kaza mı olacak? Sünnetiyle mi, ...
Sabah Namazı Vakti
Sabah Namazı Vakti
Sabah Namazı Vakti, Birçok kimse sabah namazının kılınma vakti öğle ezanına kadar kılınır diyerek, namaz kılan kişilerin namazlarını kazaya bırakarak günaha girmelerine neden olurlar. Öyleyse sabah namazı kılma vakti ne zamana kadar devam eder?Sab...
Sabah Namazı Ne Zaman Kılınır
Sabah Namazı Ne Zaman Kılınır
Sabah Namazı Ne Zaman Kılınır; Sabah namazının oldukça önemli ve sevabı pek çok olan ibadet olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu yüzden de vaktinde kılmaya gayret ve önem veriyoruz. Fakat bazı zamanlar uykuya dalarak kılınm...
Sabah Namazı Kılınışı
Sabah Namazı Kılınışı
Sabah namazı dört rekattır. 2 farz ve 2 sünnetten den oluşur. Sabah namazı güneş doğmadan önce vakit girince kılınmalıdır. Güneş doğduktan sonra sabah namazının kazası kılınır. Sabah namazının ilk önce 2 rekat sünneti daha sonra 2 rekat farzı kı...
Sabah Namazının Vakti
Sabah Namazının Vakti
Sabah namazının vakti ile alakalı İslam âlimleri farklı görüşler beyan etmiştir. Vaktin, evvelinden mi? Yahut güneşin doğmasına yakın bir zamanda mı? kılınması gerektiği hakkında farklı hadisler ölçülendirilmiş ve çeşitli görüşler ortaya...
Sabah Namazı Kazası
Sabah Namazı Kazası
Sabah Namazının Kazası; Kaza namazlarının tümünde sünnetler kılınmaz. Yalnızca vacip ve farz namazların kazaları kılınır. Çünkü Allah CC bu namazları emir buyurmuştur. Sünnet namazlar alınacak sevaplar ve peygamber efendimizin şefaatine ...

 

Sabah Namazı
Sabah Namazın da Okunacak Dualar
Sabah Namazı Kaç Rekat
Sabah Namazı Nasıl Kılınır
Sabah Namazı Cemaatle Kılınışı
Namazı Bozan Durumlar
Namazın Faziletleri
Kabede Sabah Namazı
Namazı Terk Etmek
Namaz İçin Yazılmış Kitaplar
Sabah Namazının Fazileti
Sabah Namazı Tesbihatı
Sabah Namazı Vakti
Sabah Namazı Kılınışı
Sabah Namazı Ne Zaman Kılınır
Sabah Namazının Vakti
Sabah Namazı Kazası
Popüler İçerik
Sabah Namazı Ne Zaman Kılınır
Sabah Namazı Ne Zaman Kılınır
Sabah Namazı Ne Zaman Kılınır; Sabah namazının oldukça önemli ve sevabı pek çok olan ibadet olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu yüzden de vaktinde kılm...
Sabah Namazı Kılınışı
Sabah Namazı Kılınışı
Sabah namazı dört rekattır. 2 farz ve 2 sünnetten den oluşur. Sabah namazı güneş doğmadan önce vakit girince kılınmalıdır. Güneş doğduktan sonra sabah...
Sabah Namazının Vakti
Sabah Namazının Vakti
Sabah namazının vakti ile alakalı İslam âlimleri farklı görüşler beyan etmiştir. Vaktin, evvelinden mi? Yahut güneşin doğmasına yakın bir zamanda mı...
Sabah Namazı Kazası
Sabah Namazı Kazası
Sabah Namazının Kazası; Kaza namazlarının tümünde sünnetler kılınmaz. Yalnızca vacip ve farz namazların kazaları kılınır. Çünkü Allah CC bu namazlar...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
Sabah Namazı
Sabah Namazın da Okunacak Dualar
Sabah Namazı Kaç Rekat
Sabah Namazı Nasıl Kılınır
Sabah Namazı Cemaatle Kılınışı
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Sabah Namazı Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Sabah Namazı Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2018